نحوه شارژ گاز ازت آکومولاتور چکش سوسان

لوازم مورد نیاز شارژ گاز ازت آکومولاتور:

مورد استفاده برای چکش های سوسان مدل :
(SB100-SB121-SB130-SB140-SB151)-(SU105-SU125-SU145)-(SQ180)

 

آلن شماره 5

*

*

*

کپسول شارژ گاز ازت

*

*

*

شیلنگ رابط شارژ گاز

*

*

*

آچار شماره 22

*

*

*

رابط مانومتر و اورینگ

*

*

*

مانومتر شارژ گاز ازت چکش سوسان

***

نحوه شارژ گاز آکومولاتور:

1- درپوش های روی آکومولاتور را به وسیله آچار 22 باز کنید.

*

*

*

2- رابط مانومتر را پس از نصب اورینگ، روی آکومولاتورببندید و سپس با آچار 22 محکم کنید.

*

*

*

3- مانومتر را روی رابط با دست محکم ببندید.

*

*

*

4- درپوش آلومینیومی مانومتر را به وسیله آچار 22 باز کنید.

*

*

*

5- پس از بازدید اورینگ نشیمنگاه، شلنگ شارژ گاز را در محل مربوطه ببندید و آن را با آچار 22 محکم کنید.

*

*

*

6- سر دیگر شلنگ شارژ گاز را به کپسول گاز ازت ببندید و آن را با آچار 22 محکم کنید.

*

*

*

7- شیر کپسول را به آرامی باز کنید.

*

*

*

8-  به وسیله آلن 5 به آرامی پیچ روی آکومولاتور را باز کنید.

*

*

*

9- شارژ گاز را تا زمانیکه عقربه مانومتر به مقدار حدود 60 بار برسد انجام دهید. به دلیل آنکه پس از بستن
شیر کپسول گاز عقربه مانومتر مقداری پایین می آید، شارژ گاز بیش از فشار استاندارد 55 بار انجام میگیرد.

*

*

*

10- پس از رسیدن عقربه به عدد 60 شیر کپسول را ببنید.

*

*

*

11- پس از بستن شیر کپسول گاز و ثابت شدن عقربه مانومتر، در صورتی که گاز آکومولاتور بیشتر از حد
استاندارد (55 بار) بود، شیر کوچک تخلیه گاز را کمی باز کنید تا مقدار گاز آکومولاتور به حد مجاز برسد و
سپس دوباره آن را محکم کنید.

*

*

*

12- پیچ آلن را ببندید.

*

*

*

13- شلنگ را از روی مانومتر به وسیله آچار 22 باز کنید.

*

*

*

14- درپوش آلومینیومی را ابتدا با دست ببندید و سپس با آچار 22 محکم کنید.

*

*

*

15- مانومتر و رابط آن را از روی آکومولاتور چکش جدا کنید.

*

*

*


16- درپوش های روی آکومولاتور را به وسیله آچار 22 ببندید.

نوشته‌های مشابه