نحوه اندازه گیری مقدار گاز سیلندر انتهایی چکش سوسان

لوازم مورد نیاز جهت اندازه گیری گاز ازت سیلندر انتهایی:

آلن شماره 5

*

*

*

مانومتر شارژ گاز ازت

***

نحوه اندازه گیری مقدار گاز سیلندر انتهایی:

1- درپوش روی سیلندر چکش را با آلن 5 باز کنید

*

*

*

2- مانومتر را در محل مربوطه با دست محکم ببندید

*

*

*

3- از محکم بودن درپوش آلومینیومی مانومتر اطمینان حاصل نمایید.

*

*

*

4- شیر کوچک تخلیه گاز روی مانومتر را ببندید

*

*

*

 

5- پیستون مانومتر را به طرف پایین فشار دهید

*

*

*

*** فشار گاز باید در حدود 16 بار باشد.***

*** در صورت وجود روغن در سیستم نسبت به سرویس و تعمیر چکش اقدام کنید.***

نوشته‌های مشابه