نحوه اندازه گیری مقدار گاز آکومولاتور چکش سوسان

لوازم مورد نیاز جهت اندازه گیری مقدار گاز ازت آکومولاتور:

مورد استفاده برای چکش های سوسان مدل:
(SB100-SB121-SB130-SB140-SB151)-(SU105-SU125-SU145)-(SQ180)

 

آلن شماره 5

*

*

*

 

آچار شماره 22

*

*

*

رابط مانومتر و اورینگ

*

*

*

مانومتر شارژ گاز ازت چکش سوسان

***

نحوه اندازه گیری گاز آکومولاتور:

1 درپوش های روی آکومولاتور را به وسیله آچار – 22 باز کنید.

*

*

*

2 رابط مانومتر را پس از نصب اورینگ،روی آکومولاتورببندید.

*

*

*

3 مانومتر را روی رابط با دست محکم ببندید.

*

*

*

4 از محکم بودن درپوش آلومینیومی مانومتر و شیر کوچک تخلیه گاز اطمینان حاصل نمایید.

*

*

*


5 با استفاده از آلن – 5 ، پیچ آلن روی آکومولاتور را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

***

*** فشار گاز باید در حدود 55 بار باشد.***
*** در صورت وجود روغن در سیستم آکومولاتور نسبت به تعویض دیافراگم داخل آن اقدام کنید.***

نوشته‌های مشابه