نحوه اندازه گیری مقدار گاز سیلندر انتهایی چکش سوسان

لوازم مورد نیاز جهت اندازه گیری گاز ازت سیلندر انتهایی:   آلن شماره 5 * * * مانومتر شارژ گاز ازت *** نحوه اندازه گیری مقدار گاز سیلندر انتهایی:   1- درپوش روی سیلندر چکش را با آلن 5 باز کنید * * * 2- مانومتر را در محل مربوطه با دست محکم ببندید * * * 3- از محکم بودن درپوش آلومینیومی مانومتر اطمینان حاصل نمایید. * * * 4- شیر کوچک تخلیه گاز روی مانومتر را ببندید * * * 5- پیستون مانومتر را به طرف پایین فشار دهید * * * *** فشار گاز باید در حدود … ادامه خواندن نحوه اندازه گیری مقدار گاز سیلندر انتهایی چکش سوسان